Kush mund të aplikojë?

Bursa e Ekselencës Akademike Dr. Jorgji Jajcari është themeluar në vitin 2018 nga Lazaron Gusho dhe Lori Çobani në nder të emrit dhe veprës së gjyshit të tyre, Dr. Jorgji Jajcarit. Qëllimi i kësaj burse është të mbështesë dhe shpërblejë financiarisht një student për të lehtësuar shpenzimet familjare dhe për t’i lejuar studentit t’i dedikohet kryesisht studimeve akademike.

 

 

Kriteret bazë për aplikuesit:

1. Të jetë duke ndjekur klasën e nëntë.
2. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
3. Të ketë notën mesatare mbi 9.00 gjatë të gjitha viteve.
4. Të ketë marrë pjesë në aktivitete vullnetare në shërbim të komunitetit.
5. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Njohja e gjuhëve të tjera të huaja është
përparësi.
6. Nxënësit fitues nëpër aktivitete akademike si konkurse apo olimpiada të organizuara në
nivele të ndryshme (në bazë shkolle, qyteti, rrethi, kombëtare e më tutje) kanë përparësi.

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

● CV personale (të limitohet në jo më shumë se dy faqe). Për detaje mbi formatin e CV,
vizitoni www.LyhnidaFund.com.
● Fotokopje e dëftesave të klasave V, VI, VII, VIII. Lista e notave për simestrin I, klasa IX.
● Zhvillimi i një eseje argumentuese në anglisht, me të paktën 300 fjalë. Zgjidhni një nga tre
temat e mëposhtme:
○ Is it better to be born rich or smart?
○ Is social media good or bad?
○ The most memorable experience of my life so far.
● Dy letra rekomandimi nga mësues apo mentorë që i njohin nxënësit nga afër. Letra duhet
të dërgohet me e-mail, direkt nga mësuesi/mentori, në adresën
bursajorgjijajcari@gmail.com. Për detaje mbi formatin e letrave të rekomandimit dhe informacionin që ato duhet të përmbajnë, vizitoni www.LyhnidaFund.com.
● Fotokopje të diplomave ose çertifikatave nga aktivitete të ndryshme jashtëshkollore ose veprimtari vullnetare ku nxënësi ka marrë pjesë.

 

Kriteret bazë për akordimin e bursës:

1. Performanca akademike

2. Intervistë e shkurtër online me aplikantët

3. Pjesëmarrja në aktivitete ekstrakurrikulare

4. Letra e motivimit / Eseja argumentuese

 

Ku mund të aplikoni:

Aplikimet e plota duhet të dërgohen në adresën e e-mailit bursajorgjijajcari@gmail.com, brenda datës 15 maj 2023. Të gjitha materialet duhet të dërgohen vetëm në një dokument PDF sipas rendit kronologjik tek “Dokumentacioni i nevojshëm”. Për çdo pyetje apo informacion të mëtejshëm na shkruani në adresën e emailit bursajorgjijajcari@gmail.com 

 

Kriterete vazhdueshmërisë së bursës:

Nxënësi/nxënësja fitues/fituese duhet të raportojë nëpërmjet një letre, rreth 300 fjalë,
për ecurinë e tij/saj në shkollë dhe aktivitetet që ai/ajo i mendon të arsyeshme për t’u
përmendur. Për këtë pjesë do të kontaktoheni nga stafi ynë gjatë vitit shkollor.