Bursa e ekselencës akademike Dr. Jorgji Jajçari
Edicioni i dytë
Bursa do t’I akordohet një nxënësi nga rrethi I Pogradecit që sapo ka përfunduar klasën IX dhe në vitin akademik 2020-2021 do të jetë në vitin e pare të gjimnazit. Bursa është e vlefshme për të mbuluar tarifën e mësimdhënies në shkollën Nehemia për klasën X. Aplikimet happen në datën 1 qershor 2020 dhe mbyllen në datën 1korrik 2020. Fituesi do të shpallet gjatë muajit korrik.

 

KRITERET BAZE PER STUDENTET QE DO TE KONSIDEROHEN PER APLIKIM (VITI AKADEMIK 2020-2021):

 

 1. Të ketë përfunduar klasen e nëntë.
 2. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
 3. Të ketë notë mesatare mbi 9 gjatë të gjitha viteve nga klasa V ne klasen IX.
 4. Të ketë marrë pjesë në aktivitete vullnetare në shërbim të komunitetit
 5. Të ketë njohuri shume te mira të gjuhës angleze. Njohja e gjuhëve të tjera të huaja është përparësi.
 6. Nxenesit fitues neper aktivitete akademike si konkurse apo olimpiada te organizuara neper nivele te ndryshme (bazë shkolle, qyteti, rrethi, kombëtare e më tutje) kane perparesi.

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM:

 

 1. CV (të limitohet në jo më shumë se dy faqe A4)
 2. Fotokopje e pasaportës ose kartës së identitetit
 3. Fotokopje e deftesave së klasave V, VI, VII, VIII dhe IX.
 4. Lista e notave te akumuluara nga fillimi i klases IX deri 2 jave perpara dates se aplikimit te firmosur nga mesuesi kujdestar dhe drejtori i shkolles.
 5. Zhvillimin e një eseje argumentative me 250-300 fjale, me temë: Why should I be the recipient of Dr. Jorgji Jajçari Academic Excellence Scholarship?
 6. Tre letra rekomandimi nga mësues apo mentorë që I njohin nxënësit nga afër. Letra duhet të dërgohet me email direct nga mësuesi/mentori në adresën bursajorgjijajcari@gmail.com.
 7. Fotokopje të diplomave ose çertifikatave nga aktivitete të ndryshme jashtëshkollore ose veprimtari vullnetare ku nxënësi ka marrë pjesë.

 

KRITERET BAZE TE AKORDIMIT TE BURSES:

 

 • Performanca akademike
 • Interviste e shkurtër online me aplikantet
 • Pjesemarrja neper aktivitete ekstrakurrikulare
 • Letra e motivimit / Eseja argumentative

 

KU MUND TE APLIKONI:

 

Aplikimet e plota duhet të dërgohen në adresën e emailit bursajorgjijajcari@gmail.com jo me pare se data 1 qershor 2020 dhe brenda dates 1 korrik 2020.. Të gjitha materialet duhet të dërgohen vetëm në një dokument pdf sipas rendit kronologjik tek “Dokumentacioni I nevojshëm”. Për çdo informacion te metejshem na shkruani ne adresën e emailit bursajorgjijajcari@gmail.com

 

KRITERET E VAZHDUESHMERISE SE BURSES:

 

 • Nxënësi/nxënësja fitues/fituese duhet të raportojë nëpërmjet një letre, jo më shumë se 300 fjalë, për ecurinë e tij/saj në shkollë dhe aktivitetet qe ai/ajo I mendon të arsyeshme për t’u përmendur. Për këtë pjesë do të kontaktoheni nga stafi ynë gjatë vitit shkollor.